Processkartläggning

Utgångspunkten för ständiga förbättringar är en väl förankrad process med beskrivning av arbetsmetoder, informationsflöde, beslutspunkter och verktyg/hjälpmedel. Att ha denna process väl dokumenterad är första utgångspunkten för att den skall efterlevas. ecm hjälper Dig att gå igenom Dina processer och kartlägger aktiviteter, informationsflöde, beslutspunkter och ansvarsfördelning.

ecm tar processen ett steg längre och gör processkartan till ett operativt IT-verktyg och inte bara en papperstiger som inte efterlevs.

 

ecm hjälper Dig att:

o Dela in processen i huvudprocesser och delprocesser med start och slut på respektive process

o Kartlägga informationsflödet  för

    respektive delprocess

o Beskriva aktiviteter inom

respektive delprocess

samt de verktyg

respektive aktivitet

nyttjar för att

bearbeta informationen.

o Kartlägga beroenden

   mellan delprocesser och

   beslut

o Skapa processdokumentationen som ett operativt verktyg, vilken utgör navet i verksamheten

 

Analys

ecm hjälper Dig att analysera effektiviteten i dina processflöden. Utgångspunkten är att analysera alla aktiviteter och dela in dem i värdeadderande, stödjande och icke-värdeadderande.

ecm analyserar också organisation och ansvarsfördelning samt integration mellan försörjningskedja och produktutveckling.

 

Åtgärdsförslag

Till varje föreslagen åtgärd definierar vi gemensamt ett förväntat resultat som uttrycks i förändrade nyckeltal samt en kostnads-uppskattning för att genomföra åtgärden.

Utgångspunkten för åtgärdsförslagen utgörs av:

o förändrade arbetsmetoder som ger ökat adderat värde, ökad automatiseringsgrad och minskat dubbelarbete

o Färre involverade aktörer genom att delegera ansvar till aktiva aktörer och minimera passiva aktörer

o Förbättrat informationsflöde – bättre systemintegration ger reducerad informationsinmatning

o Förbättrade verktyg/hjälpmedel

o Tydligare beslutspunkter - delegera beslut inom ram och lyft upp avvikelser

 

Genomförande

ecm:s metod för processtyrning baseras på

en nära koppling mellan den beskrivning av   verksamhetens processer och det operativa arbetet i processen. Genom användandet av

moderna IT-hjälpmedel kan ecm koppla samman processkartan och det operativa verksamhetsflödet på ett sätt som möjliggör, inte bara att processen följs utan också mätning och uppföljning av effektiviteten i processen.

 

Projektledning

ecm projektleder genomförandet av de åtgärder som fattas beslut om och kopplar samman verksamhetens operativa flöde, IT-system och mallar med processbeskrivning och nyckeltal.

ecm kan också utveckla flera av de hjälpmedel som den nya processen skall nyttja. Detta kan innefatta IT-verktyg, rutinbeskrivningar, handböcker och checklistor, etc.